Eğitim, Toplantı, Kongreye Katılan İşçi Fazla Mesai Talep Edebilir Mi?

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 20.03.2017 T. 2017/14949 E. ve 2017/4416 K. sayılı kararında özetle; bilgi ve performansın arttırma amacıyla yapılan toplantılarda geçen sürenin, fazla çalışma olarak değerlendirilmesi yönündeki kararı isabetsiz bularak kararı aşağıdaki gerekçeyle bozmuştur.

“Diğer yandan davacının eğitim amaçlı olarak katıldığı kongrelere yönelik de bu süreye karşılık olmak üzere haftada 7 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır. Davacı işçi belirtilen süre içinde fiilen çalışmamış ve işverene belirtilen anlamda bir fayda sağlamamıştır. Bu nedenle davacının bilgi ve performansını arttırma amacıyla yapılan bu tür toplantılarda geçen sürenin, fazla çalışma olarak değerlendirilmesi de isabetsizdir. Açıklanan nedenlerle davacı fazla çalışma yaptığını somut delillerle kanıtlayamadığından bu talebin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.”

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar, fazla çalışma (mesai) olarak tanımlanmıştır. Kuşkusuz işverenin talebi doğrultusunda işçinin eğitim ve toplantılarda geçirdiği süreler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 66. maddesi uyarınca çalışılmış gibi sayılan sürelerdendir. Yani işçi fiilen çalışmadığı halde eğitimde geçirdiği sürelerde çalışmış gibi kabul edilecektir. Ancak işverence verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliğine yönelik zorunlu eğitimler dışında işçinin bilgi birikimini ve performansını arttıran eğitim, kongre ve toplantı gibi etkinliklerde geçirdiği süreler çalışılmış süre gibi kabul edilse de fazla mesai hesabında dikkate alınmayacaktır.