TTK’NUN 792. MADDESİ GEREĞİNCE AÇILACAK ÇEK İSTİRDATI DAVALARINDA İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULAMAMASI SORUNU HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME(KARGO HIRSIZLIĞI ÖZELİNDE)

 • Av. Ümit KİLİTCİ
 • 21 Temmuz 2020

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 792. maddesi uyarınca herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış çeki kötü niyetle iktisap etmiş veya iktisapta ağır kusurlu bulunan hamil çeki geri vermekle yükümlüdür. Uygulamada bu dava çek istirdatı davası olarak anılmaktadır.

TİCARİ NİTELİKTEKİ MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURMANIN ZORUNLU OLUP OLMADIĞINA DAİR YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN KARARININ SONUÇLARI

 • Av. Ümit KİLİTCİ
 • 14 Temmuz 2020

Ticari nitelikteki menfi tespit davasının açılabilmesi için arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olup olmadığı konusunda Bölge Adliye Mahkemeleri arasındaki görüş farklılıklarını gideren Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmasının zorunlu olmadığına ve arabulucuya başvurulmuş olmasının bir dava şartı olmadığına karar verdi.

İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ DÜZENLEMELERİNİN
MEVCUT MAAŞ HACİZLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 • Av. Ümit KİLİTCİ
 • 27 Mart 2020

2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun İcra Takiplerinin Durdurulması Yönündeki Düzenlemelerinin Mevcut Maaş Hacizleri Üzerindeki Etkisi Hakkında Değerlendirme

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALAMAZ.

 • Av. Ümit KİLİTCİ
 • 11 Temmuz 2018

Satış işlemlerine aracılık etmediği halde kendini aracılık etmiş gibi gösteren ve bu yolla haksız prim kazancı sağlayan işçinin iş akdinin feshi haklı nedene dayanmakta olup haksız elde edilen prim kazancının miktarının önemi yoktur.

MÜŞTERİ BİLGİLERİNİ KOPYALAYAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HAKLIDIR.

 • Av. Ümit KİLİTCİ
 • 09 Ocak 2018

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/23571 E. 2017/15684 K. 16/10/2017 T. sayılı kararı ile müşteri bilgilerini kişisel mail adresine gönderen ve taşınabilir harddiske kopyalayan işçinin iş sözleşmesinin feshini haklı değil geçerli neden olarak gören ve işe iade talebini reddeden ilk derece mahkemesinin kararını gerekçe yönünden düzelterek onadı.

EĞİTİM, TOPLANTI, KONGREYE V.B. KATILAN İŞÇİ FAZLA MESAİ TALEP EDEBİLİR Mİ?

 • Av. Ümit KİLİTCİ
 • 05 Temmuz 2017

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar, fazla çalışma (mesai) olarak tanımlanmıştır. Kuşkusuz işverenin talebi doğrultusunda işçinin eğitim ve toplantılarda geçirdiği süreler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 66. maddesi uyarınca çalışılmış gibi sayılan sürelerdendir.Yani işçi fiilen çalışmadığı halde eğitimde geçirdiği sürelerde çalışmış gibi kabul edilecektir.

İŞE İADE BAŞVURUSUNDA BELİRTİLEN ADRESE GÖNDERİLEN DAVET YAZISI GEÇERLİ OLUP
İŞVERENİN ADRES ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR

 • Av. Ümit KİLİTCİ
 • 05 Temmuz 2017

İşe iade başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de işe iade başvurusunda bildirilen adrestir. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, işe iade başvurusu yaparken doğru adres bildirmenin ne kadar önemli olduğunu, işverenin adres araştırma yükümlüğünün bulunmadığını, bu hususta yapılacak bir hatanın ise telafisi olmadığına dikkat çekmiştir.

TANIK SAYISININ SINIRLANDIRILMASI HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİDİR

 • Av. Ümit KİLİTCİ
 • 25 Mayıs 2017

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi vermiş olduğu 09.02.2017 T. 2016/2073 E. ve 2017/1288 K. sayılı kararında, mahkemece tanık sayısına sınırlama getirilmesinin hukuki dinlenme hakkının ihlali olduğuna hükmetmiştir. Kararda özetle; delil listesinde gösterilen tanıklardan açıkça vazgeçilmemiş olması halinde bildirilen tanıkların dinlenmesinin gerektiği vurgulanmıştır.

KİMLER İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR?

 • Av. Ümit KİLİTCİ
 • 15 Mayıs 2017

İşe iade davasının açılabilmesi için iş sözleşmesi geçerli bir neden olmadan feshedilen işçinin fesih tarihinde iş güvencesi kapsamında çalışıyor olması gerekir. Öncelikle cevaplanması gereken sorulardan biri iş güvencesi nedir ve kimler iş güvencesi kapsamındadır?