MÜŞTERİ BİLGİLERİNİ KOPYALAYAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HAKLIDIR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/23571 E. 2017/15684 K. 16/10/2017 T. sayılı kararı ile müşteri bilgilerini kişisel mail adresine gönderen ve taşınabilir harddiske kopyalayan işçinin iş sözleşmesinin feshini haklı değil geçerli neden olarak gören ve işe iade talebini reddeden ilk derece mahkemesinin kararını gerekçe yönünden düzelterek onadı.

İlk derece mahkemesi kararında; kopyalanan müşteri bilgileri, müşterilere verilen teklifler, yapılan işler v.b. belge ve bilgilerin işçi tarafından 3. kişilerle paylaşıldığının işverence ispatlanamadığı gerekçesiyle feshin haklı neden ağırlığında olmadığı ancak geçerli nedene dayandığı gerekçesiyle işe iade davasının reddine karar vermiştir.

Karar taraflarca temyiz edilmiş olup Yargıtay kararında ise; davacının davranışının davalı işverenin güvenini kötüye kullanmak, işverenin ticari sırlarını ortaya çıkarma riskini doğurmak niteliğinde olduğunu, kopyalanan bilgilerin ayrıca 3. kişilerle paylaşıldığının ispatlanmasına gerek olmadığı, 3. kişilerle paylaşılma riskinin dahi haklı fesih için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Dosyaya ilişkin kararın tam metni aşağıdadır;

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/23571 E. 2017/15684 K. 16/10/2017 T.

“Dosyadaki bilgi ve belgeler, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle; davacının satış- müşteri- gelir ve pazarlama yönetim biriminde uzman olduğunun, fesih nedeninin, şirket içi müşteri bilgi, belge ve tekliflerini kişisel mail adresine göndermesi ve taşınabilir hard diske kopyalaması suretiyle doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışta bulunması iddiası olup, tanık anlatımlarından feshe konu kopyalama işleminin yönetici bilgisi ve izni ile gerçekleşmesinin mümkün olduğunun, ancak davacının fesih öncesi alınan savunmasında; işten ayrılması konusunda baskı uygulandığını, haklarını alabilmek ve koruyabilmek için mailleri davada kullanmak üzere sakladığını ikrar ettiğinin, davacının bu davranışının davalı işverenin güvenini kötüye kullanmak, işverenin ticari sırlarını ortaya çıkarma riskini doğurmak niteliğinde olup, davalı işveren feshinin haklı nedene dayandığının anlaşılmasına göre, davacının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, davalının temyiz itirazının kabulü ile sonuç itibariyle doğru olan red kararının değiştirilmiş gerekçe ile ONANMASINA aşağıda yazılı temyiz giderlerinin temyiz edenlere yükletilmesine, 16.10.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.”